THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  138/TB-ĐHTĐ

Cần Thơ, ngày 13  tháng  4  năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

KHOÙA ÑAØO TAÏO CAÁP CHÖÙNG NHAÄN HAØNH NGHEÀ

 

BAÁT ÑOÄNG SAÛN

 

1.     Căn cứ pháp lý:

·     Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản;

·     Luật kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 do Quốc hội ban hành;

·     Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

·     Quyết định số 567/QĐ-BXD ngày 21/4/2008 Về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

2Đối tượng học:

-  Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

-  Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu kiến thức về bất động sản để thi lấy chứng chỉ hành nghề.

- Sinh viên mới ra trường muốn tìm hiểu về bất động sản để làm việc trong lĩnh vực này.

3. Nội dung, thời gian và học phí03 khoá học theo chương trình khung của Bộ xây dựng.

1.  Moâi giôùi baát ñoäng saûnBao gồm: 82 tiết học; Học phí: 1.900.000 đồng/01 học viên/khoá học (nếu đăng ký học 3 khóa sẽ được giảm 50% học phí).

2.  Ñònh giaù baát ñoäng saûnBao gồm: 122 tiết học; Học phí: 2.700.000 đồng/01 học viên/khoá học.

3Quaûn lyù, ñieàu haønh saøn giao dòch baát ñoäng saûnBao gồm: 82 tiết học; Học phí: 1.900.000 đồng/01 học viên/khoá học.

C Đối với những học viên đã hoàn thành 1 trong 3 khóa trên nếu đăng ký khóa học còn lại sẽ được giảm 50% học phí.

C Các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp có từ 03 học viên đăng ký trở lên sẽ được giảm 10% học phí.

4. Giảng viênlà các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm giảng dạy về bất động sản tại các trường Đại học,Viện nghiên cứu, Đoàn luật sư, Sở xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường,…

5. Chứng chỉKết thúc mỗi khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về: Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản và Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô cấp (theo quy định của Bộ Xây Dựng).

6. Khai giảng: 16/7/2016, học vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

7Liên hệ đăng ký học:

         Khoa Đào Tạo Thường Xuyên – Trường Đại học Tây Đô

 Số 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, KV Thạnh Mỹ,  P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP.CT

 ĐT: 0710 3831891 – 2232008.

Go to top