TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Continuing Training Dept

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo bao gồm: mở rộng quy mô ngành nghề, liên kết đào tạo, hệ vừa làm vừa học; liên thông; văn bằng hai; từ xa và các khóa bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn. Làm đầu mối phối hợp với các Khoa chuyên môn, phòng chức năng, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Trường về: Thi tuyển sinh, mở lớp, đảm bảo tiến độ, kế hoạch ôn tập giảng dạy, thanh kiểm tra về cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện giảng dạy học tập, chất lượng đào tạo, khen thưởng, kỷ luật…các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông, từ xa,…   

    2. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch, tổ chức tuyển sinh các bậc học hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học; liên thông cao đẳng, đại học chính quy; văn bằng hai, đào tạo từ xa theo quy định.

- Lên kế hoạch, tổ chức thi tuyển sinh đầu vào các hệ liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2.

- Làm đầu mối liên hệ với các Cơ sở có nhu cầu liên kết tuyển sinh hệ giáo dục thường xuyên và các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

- Tổ chức đào tạo các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

- Lập kế hoạch giảng dạy, tổ chức lớp học cho các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai theo quy định.

- Quản lý chương trình đào tạo các ngành hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông.

- Phối hợp với các Khoa chuyên môn, phòng Đào tạo làm các đề án mở các mã ngành hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông, từ xa.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông