TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Continuing Training Dept

Cơ cấu tổ chức

Học và tên
Học vị
Chức vụ
Email
Trần Thị Kiều Trang
Tiến sĩ
Phó trưởng khoa
ttktrang@tdu.edu.vn
Nguyễn Thị Nhi
Thạc sĩ
Chuyên viên
ntnhi@tdu.edu.vn
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thạc sĩ
Chuyên viên
nttmai@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông